Vysokoúčinné energetické zdroje

Kogenerácia alebo inak kombinovaná výroba elektriny a tepla je považovaná za technológiu tretieho tisícročia, stáva sa súčasťou moderného a ekonomicky výhodného energetického hospodárenia. Ide  o výrobu elektriny na takom mieste a v takom množstve, pri ktorom je možné využiť odpadové teplo pri výrobe elektrickej energie   
( napr. poľnohospodárstvo, priemysel, administratívne budovy, ale aj bytové domy). Výrazným spôsobom šetrí životné prostredie.

Spoluprácou so spoločnosťami PPA máte zabezpečené :

  • vypracovanie štúdie realizovateľnosti
  • výstavbu energetického zdroja "na kľúč" s možnosťou spolufinancovania projektov
  • implementáciu zdrojov do miestnych distribučných sietí
  • spoľahlivé prevádzkovanie
  • možnosť získania dotácií pri výrobe elektrickej energie a tepla z obnoviteľných zdrojov hospodárnym spôsobom
  • 40 % nižšie zaťaženie životného prostredia v porovnaní s oddelenou výrobou elektriny a tepla