Termovízne meranie

Každé teleso v našom okolí, ako aj všetky živé organizmy majú schopnosť vyžarovať zo svojho povrchu infračervené - elektromagnetické žiarenie. Práve táto vlastnosť nám dáva jedinečnú možnosť skúmať objekty bezkontaktným spôsobom, pretože každá vyžiarená energia nesie informáciu o aktuálnom stave a vlastnosti tohto objektu. Dnešné moderné termografické kamery sú schopné toto žiarenie zosnímať a spracovať do podoby, z ktorej človek na základe svojich odborných vedomostí a praxe dokáže vyčítať všetky užitočné informácie. Tieto získané informácie ďalej dávajú možnosť detailne analyzovať stav a vlastnosti skúmaného objektu. Z tohto dôvodu je možné termovízne meranie aplikovať v rôznych vedných oboroch ako je: elektro-energetika, stavebníctvo, strojárstvo, medicína a pod.

Úlohou termovízneho merania je odhaliť prípady, kedy stav skúmaného objektu nie je považovaný za normálny prevádzkový režim (prehrievanie sa, prepúšťanie tepla atď). Prostredníctvom merania sa dajú takéto prípady odhaliť a včas identifikovať. Následná intervencia dokáže zamedziť vznik finančnej a materiálnej škody, či už na objekte, alebo celej skupine zariadení, ktoré sú jej súčasťou (elektrické vedenia, rozvádzače, stroje a pod.)

Pomocou termovízneho merania dokážeme:

 • Sledovať elektrické vedenia a odhaliť prípadné poruchy na vedení
 • Identifikovať nesprávne dimenzovanie vedenia alebo spojov
 • Identifikovať nadmerné oteplenie prvkov elektrických zariadení
 • Identifikovať nadmerné opotrebenie alebo zaťaženie prvkov elektrických zariadení
 • Identifikovať problémové časti zariadení na výrobu, prenos alebo distribúciu elektriny

V rámci termovízneho merania ponúkame:

 • Obhliadku elektrických zariadení alebo vedení
 • Vypracovanie cenovej ponuky
 • Vykonanie termovízneho merania
 • Spracovanie a analýzu nameraných údajov
 • Návrh riešení na odstránenie zistených problémov
 • Vypracovanie správy o meraní
 • Konzultáciu s objednávateľom
 • Dodávku a realizáciu montáže alebo inštalácie