Optimalizácia odberu elektrickej energie

Pri tejto činnosti ide najmä o:

 • riadenie odberu elektrickej energie cez efektívny energetický controlling, z čoho vyplývajú pre Vás úspory v cene za elektrickú energiu
 • vypracovanie odberových diagramov - návrhy pre predikciu množstva predpokladanej spotreby elektrickej energie
 • návrh pre určenie optimálnej hodnoty rezervovanej kapacity - RK (kW) z pohľadu minimalizácie nákladov formou: úspora nákladov
  • dĺžky časového úseku platnosti RK
  • dostatočnej rezervy na predpokladané výkyvy vo výrobnom procese
 • Centralizovaný dohľad - Power IEM (internet energy managment)
  • Neustály dohľad nad parametrami odberu
   • ucelený  „online" pohľad na profil  Vašej energetickej situácie
   • Rezervovaná kapacita
   • Porovnanie aktuálnej spotreby EE s kvartálnym množstvom formou predicie
   • Sledovanie optima v oblasti jalovej dodávky a cos fi (jalový odber)
  • Okamžitá notifikácia v prípade nekorektnosti odberu a nedodržania dohodnutých parametrov
 • Komplexné riešenia a nápravné opatrenia pre vyladenie profilu spotreby EE
 • Rýchla identifikácia možného vzniku nepriaznivých udalostí v odbere energií
 • Okamžitý export opatrení na zníženie nákladov identifikovaných nepriaznivých udalostí