Meranie kvality siete

Životnosť a poruchovosť strojov a všetkých prvkov elektrických zariadení závisí od stavu siete, teda od jej kvality. Kvalita siete má významný vplyv aj na množstvo spotrebovanej elektriny a taktiež na nedodržanie zmluvných podmienok jej distribúcie, s ktorými sa spájajú vysoké pokuty. Všetko sú to faktory, ktoré spôsobujú zbytočne vyššie prevádzkové náklady a v niektorých prípadoch aj veľké materiálne škody. Pod pojmom kvalita siete sa rozumie dodržanie štandardných prevádzkových parametrov elektrickej energie, ktoré vychádzajú z noriem a odporúčaní výrobcov strojov a elektrických zariadení. Kvalita siete je definovaná podľa normy STN EN 50160, ktorá definuje a popisuje charakteristiky napájacieho napätia týkajúce sa frekvencie, veľkosti, priebehu vlny a symetrie krajných napätí.

Zlú kvalitu siete môžu napríklad zapríčiniť (zdroje rušivých vplyvov):

 • Indukčné a oblúkové pece
 • Elektrická trakcia
 • Nerovnomerné zaťaženie fáz (jednofázové zaťaženie)
 • Elektrické polovodičové zariadenia
 • Usmerňovače, frekvenčné meniče
 • Tyristorom riadené pohony
 • Generátory

Zlá kvalita siete môže napríklad zapríčiniť (následok rušivých vplyvov):

 • Blikanie svietidiel (flicker efekt)
 • Prídavné zohrievanie transformátorov
 • Zaťaženie vedení
 • Poškodenie citlivých zariadení
 • Korózia svoriek
 • Chybná činnosť regulačných zariadení a ochranných prvkov
 • Prídavné straty na kondenzátoroch a rotačných strojoch
 • Prídavný hluk motorov a iných prístrojov
 • Prídavné činné straty
 • Zníženie životnosti zariadení
 • Vznik nežiadúcich rezonančných javov v sieti
 • Nárast chýb meracích a regulačných zariadení

Pomocou merania kvality siete vieme zistiť:

 • Kolísanie frekvencie napájacej siete
 • Veľkosť napájacieho napätia
 • Odchýlky napájacieho napätia
 • Rýchle zmeny napätia
 • Poklesy napájacieho napätia
 • Krátkodobé a dlhodobé prerušenie napájacieho napätia
 • Dočasné a prechodové prepätie pri sieťovej frekvencii medzi pracovnými vodičmi a zemou
 • Nesymetriu napájacieho napätia
 • Harmonické a medziharmonické napätia
 • Napätie signálov v sieti superponovaných na napájacie napätie

V rámci služby merania kvality siete ponúkame:

 • Obhliadku rozvodov a elektrických zariadení
 • Vypracovanie cenovej ponuky
 • Vykonanie merania kvality siete pomocou analyzátora siete a ďalších pomôcok v určených bodoch elektrickej siete
 • Spracovanie a analýzu nameraných údajov
 • Návrh riešení na odstránenie zistených problémov
 • Vypracovanie správy o meraní
 • Konzultáciu s objednávateľom
 • Dodávku a realizáciu montáže alebo inštalácie