Distribúcia energií

Všeobecnou úlohou distribúcie energií je preniesť energiu z bodu A do bodu B, vo forme elektriny, plynu, či tepla. Obvykle sa jedná o distribúciu z miesta výroby, či nákupu energie do odberného miesta zákazníka.

V rámci Slovenskej republiky zabezpečujeme distribúciu energií vo viacerých lokálnych distribučných sieťach. Lokálne siete tvoria vymedzené územia, kde vystupujeme ako lokálny distribútor a všetky naše činnosti spadajú pod dohľad ÚRSO.

Zodpovednosti spoločnosti PPA Power DS s. r. o. pri tejto činnosti sú nasledovné:

  • Vytváranie a registrácia miestnych distribučných sietí
  • Zabezpečenie bezporuchovej distribúcie energie v rámci vymedzeného územia
  • Prevádzka energetických zariadení (trafostanice, rozvodne, regulačné stanice) slúžiacich k distribúcii
  • Minimalizácia výpadkov dodávok energie, obvykle s využitím II. nezávislého napájacieho vedeniadistribucia
  • Meranie a on-line monitoring energií
  • Rozširovanie siete pre nových zákazníkov a pri zvyšovaní objemu energií
  • Vykonávanie činnosti v súlade s aktuálne platnou legislatívou