ZSE-D zrušila distribribučnú zmluvu s Vaša energia s.r.o.

Možnosť vybrať si nového dodávateľa sa týka tých zákazníkov, ktorým spoločnosť Vaša energia dodáva elektrinu v distribučnom regióne ZSE Distribúcia, a.s. a ktorí prejdú do režimu dodávky poslednej inštancie. Dôvodom je strata spôsobilosti „Vašej energie“ dodávať elektrinu pre vypovedanú zmluvu o distribúcii spoločnosťou ZSE Distribúcia, a podľa zákona zánik existujúcich zmlúv medzi „Vašou energiou“ a odberateľmi v dodávke poslednej inštancie. Dotknutí zákazníci tak nemusia automaticky prejsť k dodávateľovi Energie2, ako Vaša energia nabáda v tlačovom vyhlásení - môžu tak učiniť, ale rovnako sa môžu rozhodnúť pre ktoréhokoľvek nového dodávateľa.

„Alternatívny dodávateľ elektrickej energie Vaša energia s.r.o. Bratislava, sa dostal do vážneho obchodného sporu s prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy ZSE Distribúcia, a.s., ktorý súvisí s úhradou platieb za distribúciu a nesprávnym odovzdávaním údajov o spotrebe elektriny,“ vyhlásila dnes (19.11.) vo svojom tlačovom vyhlásení spoločnosť Vaša energia.

„Spoločnosť ZSE Distribúcia, a.s. odstúpila od rámcovej distribučnej zmluvy s dodávateľom elektriny, spoločnosťou Vaša energia s.r.o. s účinnosťou k 20. novembru 2012 z dôvodu opakovaného a dlhodobého porušovania dohodnutých zmluvných podmienok,“ potvrdila vo svojej tlačovej správe spoločnosť Západoslovenská energetika, a.s.

Dodávka poslednej inštancie

Vzniknutá situácia bude mať za následok, že odberatelia v distribučnom regióne ZSE Distribúcia, ktorí majú uzatvorené tzv. zmluvy o združenej dodávke elektriny so spoločnosťou Vaša energia, prejdú do bilančnej skupiny dodávateľa poslednej inštancie. Dodávateľa poslednej inštancie určuje pre konkrétny región Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Pre región ZSE Distribúcia určil regulátor za dodávateľa poslednej inštancie spoločnosť ZSE Energia.

Dodávka poslednej inštancie podľa tlačového stanoviska Západoslovenskej energetiky začne k 21. novembru 2012. Od daného dňa budú dotknuté odberné miesta odoberať elektrinu od spoločnosti ZSE Energia ako od dodávateľa poslednej inštancie za ceny, ktoré schválil regulačný úrad ÚRSO ako ceny dodávky poslednej inštancie pre rok 2012.

Dotknutí odberatelia si môžu vybrať nového dodávateľa elektriny

Dodávka poslednej inštancie je zákonom definovaný mechanizmus, ktorý chráni odberateľa v prípade, že jeho dodávateľ stratí spôsobilosť dodať mu (elektrickú) energiu. Podľa nového zákona o energetike sa garantuje na 3 mesiace, ale v skutočnosti ako dlho zostane daný odberateľ v režime dodávky poslednej inštancie (DPI), závisí od neho samotného. Vstupovať do svojich zmluvných vzťahov a hľadať nové riešenie môže hneď od prvého dňa DPI.

„Ak dodávateľ stratil spôsobilosť dodávať elektrinu alebo plyn odberateľom, s ktorými má uzatvorenú zmluvu (..), zmluva (..) zaniká dňom, keď dodávateľ stratil spôsobilosť dodávať elektrinu alebo plyn,“ píše sa v §18 ods. 7 nového zákona o energetike (Zákon 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ktorý nadobudol účinnosť 1. septembra 2012.

Domácnosť alebo iný odberateľ, ktorý sa ocitne v režime DPI, tak nie je viazaný ani prípadnou zmluvnou viazanosťou alebo výpovednou lehotou so svojim pôvodným dodávateľom v prípade, ak stratil spôsobilosť dodávať mu elektrinu (alebo plyn). Pre zákazníka to znamená možnosť už v prvý deň DPI vybrať si nového dodávateľa a uzavrieť s ním novú zmluvu. DPI končí v momente, keď do odberného miesta začína dodávať elektrinu (alebo plyn) nový dodávateľ. Zákazník môže podpísať zmluvu s ktorýmkoľvek dodávateľom, ktorý pôsobí na trhu.