ÚRSO

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) vznikol v roku 2001 a je orgánom, ktorého poslaním je štátna regulácia v sieťových odvetviach - pri výrobe, výkupe, tranzite a rozvode elektriny, plynu, tepla, výrobe a dodávke pitnej vody a odvedení a čistení odpadovej vody. Sú to odvetvia, kde chýba prirodzená konkurencia a existuje možnosť zneužitia dominantného postavenia výrobcov a dodávateľov na úkor spotrebiteľov.