Účinník (priemerná hodnota účinníka)

Účinník vyjadruje pomer medzi činnou a jalovou energiou, nameranou v odbernom mieste odberateľa. Je to bezrozmerná veličina ktorá závisí na fázovom posuve napätia a prúdu. V ideálnom prípade sa hodnota účinníka rovná jednotke – vtedy tečie iba činná energia a žiadna jalová energia. Pokiaľ je hodnota účinníka nižšia ako 1, tečie cez odberné miesto odberateľa a distribučnú sieť aj jalová energia, ktorá nekoná prácu a zbytočne prúdovo zaťažuje elektrické rozvody a vodiče. Distribútor elektriny spoplatňuje zníženú hodnotu účinníka pod 0,95 pokutou podľa cenníka schváleného ÚRSO. Na udržanie účinníka v rozmedzí 0,95 - 1 slúži systém pre kompenzáciu účinníka.