Rezervovaná kapacita

na úrovni nízkeho napätia (nn) je maximálna rezervovaná kapacita stanovená ampérickou hodnotou ističa pred elektromerom, alebo prepočítaná kW hodnota (hodnota max. rezervovanej kapacity) na prúd v ampéroch.

Odberateľ nízkeho napätia (nn) môže požiadať o zníženie rezervovanej kapacity po uplynutí 12 mesiacov, pri zvýšení musí podať žiadosť o pripojenie zariadenia k distribučnej sústave. Pri žiadosti odberateľa o zníženie hodnoty rezervovanej kapacity je odberateľ elektriny povinný dokázať zníženie menovitej hodnoty hlavného ističa predložením technickej správy o výmene ističa.