Prekročenie rezervovanej kapacity

K prekročeniu rezervovanej kapacity dochádza najčastejšie pokiaľ energetik správne neodhadne výkon inštalovanej technológie, alebo pri poruche riadiaceho systému. Prekročenie rezervovanej kapacity je spojené s nemalou pokutou od prevádzkovateľa regionálnej distribučnej siete. Pokuta je stanovená ako súčin sadzby za prekročenie a hodnoty o ktorú bola rezervovaná kapacita prekročená. Sadzba za prekročenie sa rádovo pohybuje v desiatkach €/kW a je pre daný rok schválená v cenníku ÚRSO pre daného prevádzkovateľa. Pri platbe za prekročenie sa nezohľadňuje, či bolo prekročenie jednorazové, alebo bol odoberaný zvýšený výkon počas a prekračovaná rezervovaná kapacita celého mesiaca.