Dohodnuté 1/4 h maximum

Rezervovaná kapacita je hodnota štvrťhodinového elektrického výkonu (priemerný odoberaný výkon počas 15 minút) dohodnutá medzi odberateľom a dodávateľom. Odoberaný výkon je pri VN odberoch meraný priamo elektromerom v každom okamihu a je vyhodnocovaný v štvrťhodinových priemeroch. Dohodnutou hodnotou je maximálna povolená hodnota štvrťhodinového priemeru za kalendárny mesiac.  Dohodnuté 1/4 h maximum sa kontroluje 24 hodín denne a 365 dní v roku. Zmluvným obdobím platnosti dohodnutého 1/4 h maxima môže byť jeden, tri, alebo dvanásť po sebe nasledujúcich mesiacov. Čím dlhšie je dohodnuté obdobie, tým nižšia je jednotková cena za rezervovanú kapacitu. Prekročenie dohodnutej hodnoty je penalizované.