Cena za výkon

Platba za výkon je odvádzaná prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej siete za poskytnutý a rezervovaný výkon siete v mieste napojenia zákazníka. Mesačná platba je súčinom dohodnutej hodnoty rezervovanej kapacity (v kW) a ceny za daný typ rezervovanej kapacity (v €/kW), v súlade s cenníkom schváleným ÚRSO.